algemene voorwaarden bodywise.nu

Hieronder vind je de algemene voorwaarden voor Bodywise.nu.

Bodywise.nu is gevestigd aan de Walstraat 53, 7511GG, te Enschede. Postadres Blijdensteinlaan 78, 7511CD te Enschede. Het kvk nummer is 08128156.

Iedereen die een les, workshop, training en/of coaching bij Bodywise volgt is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Elke deelnemer wordt sterk geadviseerd lichamelijke klachten te melden aan de docent. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer aangeraden om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2 Bodywise.nu is niet aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 Bodywise.nu is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Bodywise.nu, dient te worden vergoed.

1.5 Iedereen die een les, workshop, training en/of coaching bij Bodywise volgt gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 De deelnemer sluit een maandelijks abonnement af, koopt een strippenkaart of betaalt voor een individuele workshop, les of coaching

2.2 Een abonnement of strippenkaart van Bodywise.nu is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht op deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

2.4 Indien de deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld in Yogibit (uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald binnen 5 weken.

Artikel 3: Betaling en opzeggen

3.1 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso op of rond de achtste dag van de maand. De deelnemer machtigt Bodywise.nu om het verschuldigde lesgeld van zijn rekening te innen.

3.2 Wanneer de deelnemer het oneens is met de incasso kan het geïncasseerde bedrag binnen 56 dagen worden teruggeboekt. Wanneer een incasso mislukt of het lidmaatschapsgeld onterecht wordt teruggeboekt brengt Bodywise.nu 2,50 euro administratiekosten in rekening.

3.3 Bij het starten van een abonnement later dan het begin van de maand, wordt voor de desbetreffende maand het lesgeld naar rato van het aantal dagen dat de deelnemer lid is betaald.

3.4 Een abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

3.5 Betalingen gaan via Yogibit (bedrijf SportBit Manager) en Multisafepay.

3.6 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan alleen per einde van de maand en moet minimaal een maand van tevoren worden gemeld. Bijvoorbeeld: je abonnement opzeggen per 31 mei moet voor 30 maart worden gemeld. De opzegging kan via Yogibit of via info@bodywise.nu aan Bodywise.nu worden doorgeven.

3.7 Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

3.8 Mocht het voorkomen dat er lessen niet doorgaan of de studio gesloten is in verband met feestdagen, ziekte, opleiding of vakantie, dan loopt het abonnement door en kunnen deze dagen binnen dezelfde maand worden ingehaald.

3.9 Er is geen restitutie mogelijk op een betaalde les, strippenkaart en/of abonnement

Artikel 4: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

4.1 Op feestdagen is Bodywise.nu gesloten. Wij blijven open tijdens de vakantie maar het lesrooster zal worden aangepast. Het aangepaste rooster wordt op de website en in de Yogibit app vermeld.

4.2 Eenmalig kan het abonnement een maand stopgezet worden in verband met vakantie. Dit kan alleen per eerst van de maand en moet minimaal een maand van tevoren worden gemeld via e-mail (info@bodywise.nu). Dus voor het stopzetten per 1 juli moet de opzegging uiterlijk 31 mei binnen zijn.

4.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les binnen dezelfde maand inhalen.

Artikel 5: Zwangerschap of ziekte

5.1 Bij langdurige ziekte kan in overleg met Bodywise.nu het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort. Dit kan alleen als dit vooraf wordt gemeld.

5.2 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van pilates en yoga afgeraden. Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

5.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de lessen, geldt de reguliere opzegtermijn.

Artikel 6: Wijzigingen lesrooster, prijzen en voorwaarden

6.1 Bodywise.nu behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail en/of de website en/of de yogabit app.

6.2 Bodywise.nu behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma, docent en locatie te wijzigen. Aanpassing van het rooster wordt gecommuniceerd via e-mail en/of de website en/of de yogabit app.

6.3 Bodywise.nu behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden tussentijds aan te passen. Aanpassing van de voorwaarden zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail en/of de website en/of de app.

Artikel 7: Persoonsgegevens

7.1 Bodywise.nu verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van uitgegeven strippenkaarten en gevolgde lessen. Het systeem waarmee deze gegevens worden geadministreerd is Yogibit (onderdeel van Sportbit Manager). Bodywise.nu gaat uiterst zorgvuldig met deze gegevens om.

7.2 Bodywise.nu gebruikt de in artikel 7.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemer op de hoogte te brengen van activiteiten van Bodywise.nu en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het lesrooster. De deelnemer kan aangeven via de app of middels een email naar info@bodywise.nu dat hij/zij niet via e-mail benadert wil worden.

Artikel 8: Opnames tijdens de les

8.1 Bodywise.nu behoudt zich het recht om opnames en/of foto’s te maken tijdens de les. Bij het registreren in de Yogibit app wordt aan de deelnemer gevraagd zijn goedkeuring hiervoor te bevestigen. Indien de deelnemer dit niet wenst wordt contact opgenomen en naar een oplossing gezocht zodat de desbetreffende deelnemer buiten beeld blijft.

 

 

 

 

 

 

 

shopping basket 0 producten

Winkelmandje

0

Je hebt nog niks besteld

Bezoek de winkel